Tytuł – Społeczny opiekun zabytków

Dnia 08.08 Starosta Kluczborski przyznał naszemu Stowarzyszeniu tytuł Społecznego Opiekuna Zabytków.


Zaświadczenie:

 

 

Cieszy gdy inni zauważają naszą pracę i zaangażowanie:

 


SPOŁECZNY OPIEKUN ZABYTKÓW

 

 Podstawowe formy działania społecznych opiekunów zabytków to:

profilaktyka – czyli zapobieganie zniszczeniom i dalszej dewastacji obiektu,

ochrona – informowanie społeczności lokalnej o potrzebie ochrony zabytku, zdobywanie funduszy, inicjowanie działań,

interwencje – począwszy od najprostszych w komisji i u wojewódzkiego konserwatora zabytków, poprzez interwencje w urzędach państwowych i samorządowych. a skończywszy na zaangażowaniu środków masowego przekazu,

poszukiwanie gospodarzy – często się zdarza, że obiekt zabytkowy nie posiada właściciela lub użytkownika, wówczas remontowanie takiego obiektu nie ma sensu, gdyż przy braku użytkownika ponownie popadnie w ruinę

 

Co wolno robić a czego nie należy?
1. Może on zatem podejmować inicjatywy zmierzające do bezpośredniego ratowania obiektu zabytkowego
2. może zasięgać informacji o danym obiekcie w urzędach administracji państwowej i samorządowej, może zwracać się do stosownych instytucji w sprawie zagrożeń zabytku itp.

 

Czego nie wolno robić społecznemu opiekunowi zabytków?
Przede wszystkim nie wolno, bez stosownego upoważnienia wojewódzkiego konserwatora zabytków, wydawać żadnych zakazów ani nakazów. Nie wolno podejmować żadnych interwencji fizycznych bądź prób wtargnięcia do pomieszczeń.

 

Tak naprawdę rolą Społecznego opiekuna zabytków jest uzupełnienie działalności służb specjalistycznych. Wiemy, i to bardzo dobrze, że nasze służby państwowe i gminne są zbyt mało liczne, zbyt słabo wykwalifikowane i za mało opłacane, żeby w sposób zadowalający zająć się postawionymi przed nimi zadaniami.

My – mieszkańcy naszego miasta, gminy, regionu znamy naszą okolicę najlepiej. Żadna osoba, która przybyła z zewnątrz “na inspekcję” terenu nie jest w stanie zajrzeć w każdy kąt, sprawdzić każdy budynek, spenetrować okoliczne lasy w poszukiwaniu zapomnianych cmentarzy, kapliczek, krzyży…Tylko my jesteśmy w stanie wytropić ślady naszej przeszłości, kontrolować stan naszych znalezisk, bieżąco oceniać zagrożenia na jakie jest narażony.

Informowanie służb konserwatorskich o stanie powierzonego obiektu jest jednym z pierwszych i podstawowych obowiązków społecznego opiekuna zabytków. Należy informować o wszystkich nieprawidłowościach dotyczących obiektów zabytkowych lub innych cennych budowli. Społeczny opiekun zabytków może zwrócić się z prośbą o pomoc do instytucji takich, jak np.: Policja, Państwowa Straż Pożarna, Straż Miejska (Gminna), organa urbanistyki i nadzoru budowlanego itp.

Społeczny opiekun zabytków nie ogranicza się tylko do roli informatora. Może on starać się, składając odpowiedni wniosek o uznanie wybranego obiektu za zabytkowy ( wciągnięcie go na listę obiektów zabytkowych ), może starać się o podjęcie renowacji, a nawet zdobyć na nią fundusze.

Jednak najważniejszym zadaniami Społecznego opiekuna zabytków jest propagowanie piękna swojej okolicy, wartości wybranego zabytku, którego skutkiem może być rozwój turystyki i widoczne ekonomiczne korzyści wynikające z tego faktu.

Opiekun zabytków nie może ograniczać się jedynie do roli stróża obiektu, ale powinien w pełni świadomie próbować poznać i naprawdę polubić powierzony jego opiece zabytek. Nawet proste informowanie o stanie obiektu jest tym bardziej konkretne, im więcej zawiera szczegółów i określeń fachowych, zrozumiałych dla obu stron informacji. Kolejnym zadaniem społecznego opiekuna zabytków jest zatem – zdobywanie wiedzy, informacji i poszerzanie dokumentacji powierzonego obiektu (w tym także fotograficznej).

 

Wyciąg z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.):

Rozdział 10. Społeczni opiekunowie zabytków

Art. 102. [Zadania społecznego opiekuna zabytków]

1. Społeczni opiekunowie zabytków podejmują działania związane z zachowaniem wartości zabytków i utrzymaniem ich w jak najlepszym stanie oraz upowszechniają wiedzę o zabytkach.
2. Społeczny opiekun zabytków współdziała z wojewódzkim konserwatorem zabytków i starostą w sprawach ochrony zabytków i opieki nad tymi zabytkami.
3. Społecznym opiekunem zabytków może być osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie oraz posiada wiedzę w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
4. Zadania społecznego opiekuna zabytków może wykonywać również osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Art. 103. [Ustanowienie opiekuna]

1. Społecznego opiekuna zabytków ustanawia, na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków, starosta właściwy dla miejsca zamieszkania (siedziby) kandydata na społecznego opiekuna zabytków.
2. Na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków starosta cofa ustanowienie społecznego opiekuna zabytków, jeżeli opiekun przestał spełniać wymagania określone w art. 102 ust. 3 lub niewłaściwie wykonuje swoje zadania.
3. O ustanowieniu społecznego opiekuna zabytków lub cofnięciu takiego ustanowienia starosta zawiadamia wojewódzkiego konserwatora zabytków.
4. Starosta prowadzi listę społecznych opiekunów zabytków.

Art. 104. [Uprawnienia opiekuna] Społeczny opiekun zabytków jest uprawniony do pouczania osób naruszających przepisy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 

Rating: 5.0/5. From 2 votes.
Please wait...