Pismo do RIO – nieważność uchwały


Odpowiedź RIO:

 


 

Komentarz ST:

KOMENTARZ
do wniosku Stowarzyszenia z dn. 2 VII 2017 r.
o unieważnienie uchwał Rady Miejskiej w Byczynie
ws. zmian w budżecie gminy na 2017 r. oraz
odpowiedzi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dn. 4 VIII 2017 r.

Opisana sprawa dotyczy dwóch uchwał Rady Miejskiej w Byczynie dotyczących zmian w budżecie gminy na 2017 r., podjętych odpowiednio 7 lutego 2017 r. oraz 22 czerwca 2017 r., oznaczonych następującymi nr: XXXV/246/17 i XL/285/17 (Dz. U. Woj. Op. z 2017 r., poz. 543 i poz. 1815).

Wskazanymi uchwałami Rada Miejska w Byczynie przeznaczyła w budżecie gminy na 2017 r. wydatek w kwocie 145 000 zł (początkowo 245 000 zł) na „Utworzenie jednoosobowej spółki Gminy Byczyna „Rycerska Byczyna” Sp. z o. o.”.

I. Wniosek Stowarzyszenia

Stowarzyszenie zakwestionowało fakt, iż kwotę tę zaklasyfikowano w budżecie gminy na 2017 r. jako „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”.

Stowarzyszenie wskazało, iż „Rycerska Byczyna” Sp. z o. o. jako jednoosobowa spółka Gminy Byczyna nie jest zgodnie z prawem finansów publicznych samorządową jednostką budżetową, co w uproszczonym przekładzie oznacza, iż budżet takiej spółki komunalnej nie jest prowadzony jako część budżetu Gminy Byczyna.

W związku z czym, zdaniem Stowarzyszenia, dopuszczalnym wydatkiem Gminy Byczyna i zapisanym oddzielnie w budżecie, było przekazanie 5 000 zł jako pieniądze na stworzenie początkowego majątku Spółki (wkład pieniężny na objęcie udziałów w początkowym kapitale zakładowym Spółki), o czym także mowa w budżecie gminy Byczyna na 2017 r. Natomiast transfer innej kwoty pieniężnej dla Rycerskiej Byczyny Sp. z o. o. jako jej wydatek inwestycyjny był niedopuszczalny.

II. Odpowiedź RIO w Opolu

Dla ułatwienia wskazać należy, iż zasadnicza odpowiedź Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu skupia się w akapitach 6 i 7 pisma z dn. 4 sierpnia 2017 r.

RIO w Opolu uprzejmie podało iż:
1. Przepisy prawa nie określają wprost jak oznaczać wydatki ponoszone przez daną gminę w sytuacji tworzenia spółki komunalnej.
2. Kwestionowany paragraf budżetu Gminy Byczyna: „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” rozumiany jest jako wydatek samej Gminy Byczyna w procesie tworzenia spółki komunalnej, a nie wydatek Spółki. Są to m. in. opłaty sądowe/notarialne, wydatki na obsługę prawną, wypisy, wydatki na zakup środków, które następnie zostaną przekazane na własność spółce w formie aportu.
3. Ewentualne naruszenie dyscypliny finansów publicznych można zbadać jedynie w przypadku przeprowadzenia czynności kontrolnych po etapie wykonania uchwały budżetowej (czyli w 2018 r.).

Ad 1 i 2

O ile należy przyjąć do wiadomości, iż w związku z niedoskonałością regulacji prawnej inne koszty tworzenia spółki komunalnej, niż te wynikające obejmowania udziałów w spółce należy kwalifikować jako: „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”, to nie można zgodzić się z twierdzeniem RIO w Opolu, iż kwota pieniężna na zakup jakiejś rzeczy (samochodu czy nieruchomości) a następnie dokonanie jej aportu – tj. wkładu niepieniężnego na objęcie udziałów w spółce (to znaczy stworzenia majątku początkowego spółki także z rzeczy a nie tylko z pieniędzy), należy kwalifikować także we wskazanym paragrafie: „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”.

Zgodnie bowiem z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1053. t. j. z późn. zm.) paragraf 6050 budżetu gminy dotyczący obejmowania udziałów tworzonej spółki pod nazwą: „Wydatki na […] wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego […]”, nie rozróżnia kwestii wkładów pieniężnych czy niepieniężnych. W związku z czym to właśnie w paragrafie o tej nazwie, gdzie w budżecie Gminy Byczyna zapisano początkowo jedynie 5 000 zł, jako wkład pieniężny, powinno się podać kwotę która ma pójść na zakup danej rzeczy, mającej być następnie aportowaną do spółki.

Ponadto wspomnieć należy, iż Rada Miejska w Byczynie w momencie tworzenia Spółki przewidziała kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł, a więc o aporcie rzeczy na objęcie kapitału zakładowego nie mogło być mowy.

Z dokonanej powyżej oceny odpowiedzi RIO w Opolu wynika, iż Gmina Byczyna zapisała 145 000 zł w budżecie Gminy na – opłaty sądowe/notarialne, wydatki na obsługę prawną, wypisy, gdzie kapitał Spółki miał wynieść jedynie 5 000 zł.
Inaczej mówiąc Gmina wyodrębniła z budżetu 5 000 zł i poświęciła na to 145 000 zł.

Podsumowując, pomimo poważnych zastrzeżeń wyrażonych przez Stowarzyszenie we wniosku z dn. 2 lipca 2017 r., Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu nie dopatrzyła się podstaw do unieważnienia wskazanych uchwał budżetowych Gminy Byczyna.

No votes yet.
Please wait...