Umowa licencyjna

UMOWA LICENCYJNA NIEWYŁĄCZNA

zawarta w dniu _________________________, w _______________ pomiędzy:

(data i miejsce)

_______________________, zam.______________________________________________,

(imię i nazwisko)                           (adres zamieszkania)

_______________________

(PESEL)

zwaną/ym dalej Licencjodawcą

a

Stowarzyszeniem Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Byczyny z siedzibą w Byczynie, pl. Dworcowy 5/4, 46-220 Byczyna, KRS: 0000630967, reprezentowanym przez dwóch członków Zarządu działających łącznie:

______________________________________________ oraz

______________________________________________,

zwanym dalej Licencjobiorcą

§ 1.

Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie przez Licencjodawcę licencji niewyłącznej do korzystania przez Licencjobiorcę z utworów:

1.        _____________________________________________________________________,

(opis utworu)

2.        _____________________________________________________________________,

(opis utworu)

3.        _____________________________________________________________________,

(opis utworu)

4.        _____________________________________________________________________,

(opis utworu)

5.        _____________________________________________________________________,

(opis utworu)

na polach eksploatacji określonych w § 3.

§ 2.

Licencjodawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe w zakresie objętym niniejszą umową. Korzystanie z dzieła przez Licencjobiorcę nie będzie naruszać praw osób trzecich.

§ 3.

Licencjodawca udziela Licencjobiorcy zgody na korzystanie z utworu określonego w § 1 na następujących polach eksploatacji:

1.       zwielokrotnienia utworu techniką cyfrową (digitalizacja),

2.       wprowadzanie utworu, jak i jego części do pamięci ogólnie dostępnego komputera,

3.       rozpowszechnianie utworu online, pod adresami: „www.stowarzysznie-byczyna.pl” oraz „www.facebook.com/stowarzyszeniebyczyna”,

4.       używanie w materiałach informacyjnych i promocyjnych,

5.      używanie w publicznych prezentacjach.

§ 4.

Licencja niniejsza ma charakter nieodpłatny.

§ 5.

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas nieokreślony.

2. Licencjodawca ma prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy, w każdym czasie, przy zachowaniu trzydziestodniowego terminu wypowiedzenia.

§ 6.
Licencjodawca wyraża zgodę na zmianę formatu pliku, w jakim pierwotnie został zapisany utwór, bez zmiany jego treści, w zakresie uzasadnionym korzystaniem z utworu na podstawie niniejszej licencji.

 § 7.

Licencjobiorca przy rozpowszechnieniu o którym mowa w § 3 ust. 3, 4 oraz 5, zamieści w opisie utworu informację o właścicielu utworu oraz informację o następującej treści: „Utwór udostępniony za zgodą autora.”

§ 8.
Licencjobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach opublikowania informacji o autorze, o której mowa w § 7.

§ 9.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666, t. j. Z późn. zm.).

§10.

Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11.

Spory mogące wyniknąć przy realizowaniu niniejszej umowy, po uprzednim wyczerpaniu możliwości polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Licencjobiorcy.

§ 12.

Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Licencjobiorcy i jeden dla Licencjodawcy.

Licencjodawca                                                                                  Licencjobiorca

_______________________                                                _______________________

                                                                                              _______________________


18.02.16

No votes yet.
Please wait...

Komentarze są wyłączone.