Statut

Statut Stowarzyszenia Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Byczyny

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 

§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Byczyny” i jest zwane dalej „Stowarzyszeniem”.

 

§ 2. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zaś jego siedzibą jest Byczyna.

 

§ 3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnych celach oraz sposobach ich realizacji, jak również może podejmować z nimi współpracę.

 

§ 4. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej członków, a wyjątkowo, do prowadzenia swoich spraw, może zatrudniać pracowników.

 

§ 5. Stowarzyszenie może posługiwać się pieczęcią podłużną i okrągłą, posiadać własne logo oraz wydawać legitymacje członkowskie.

 

Rozdział II
Cele i metody działania

 

§ 6. Stowarzyszenie działa w celu:
1) ochrony lokalnej kultury, sztuki, zabytków oraz zachowania dziedzictwa narodowego,
2) obywatelskiego nadzoru nad działaniami władz samorządowych,
3) współdziałania w toku prac legislacyjnych dotyczących wspólnoty lokalnej,
4) realizacji praw człowieka i wolności obywatelskich, a przede wszystkim urzeczywistnienia prawa do dostępu do informacji publicznej,
5) popularyzowania postaw charakteryzujących społeczeństwo obywatelskie,
6) promowania turystyki i krajoznawstwa,
7) kształtowania opinii publicznej.

 

§ 7. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) wskazywanie obiektów zabytkowych podlegających degradacji organom samorządowym i Opolskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków oraz współpracę w podejmowanych działaniach zabezpieczających i rewitalizujących,
2) monitorowanie posiedzeń organów samorządowych,
3) analizowanie lokalnego ustawodawstwa oraz innych działań podejmowanych przez organy administracji publicznej,
4) występowanie o udostępnienie materiałów stanowiących informację publiczną i przedstawianie ich lokalnej społeczności,
5) aktywne kontestowanie bezprawnych działań organów administracji publicznej formami prawem dopuszczonymi,
6) udzielanie pomocy, w tym materialnej, inicjatywom obywatelskim,
7) organizowanie konferencji, seminariów i wykładów poświęconych tematyce związanej z celami Stowarzyszenia,
8) organizowanie imprez, w tym kulturalnych, odpowiadających celom Stowarzyszenia,
9) utrzymywanie kontaktów i współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami zajmującymi się działalnością zbliżoną do celów Stowarzyszenia.

 

Rozdział III
Członkostwo

 

§ 8. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna – obywatel polski jak i cudzoziemiec, bez względu na miejsce zamieszkania – posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych.

 

§ 9. 1. Osoba spełniająca przesłanki z § 8 i chcąca stać się członkiem Stowarzyszenia składa pisemną deklarację członkowską do Zarządu.
2. Członkostwo nabywa się z dniem uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia do Stowarzyszenia.
3. Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia pisemnie osobę o podjęciu uchwały w sprawie przyjęciu bądź nieprzyjęcia jej do Stowarzyszenia.
4. W terminie czternastu dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu w sprawie nieprzyjęcia do Stowarzyszenia, osobie tej przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie składane jest pisemnie do Zarządu i z mocy Statutu staje się punktem porządku obrad najbliższego Walnego Zebrania Członków.
5. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia bądź nieprzyjęcia do Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 

§ 10. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje z dniem skreślenia z listy członków Stowarzyszenia, chyba że Statut stanowi inaczej.

 

§ 11. 1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje na skutek:
1) śmierci członka,
2) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych przez członka,
3) pozbawienia praw publicznych przez członka,
4) złożenia przez członka Zarządowi pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia,
5) nieprzestrzegania przez członka postanowień Statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia,
6) podejmowania przez członka działań sprzecznych z celami Stowarzyszenia,
7) nieusprawiedliwionej nieobecności na Walnym Zebraniu Członków,
8) niepłacenia składek członkowskich przez członka za okres jednego roku.
2. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje poprzez uchwałę Zarządu.
3. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia na skutek zdarzeń wymienionych w ust. 1 pkt 1 – 4 powoduje ustanie członkostwa od dnia tego zdarzenia.
4. Zarząd zawiadamia osobę o skreśleniu jej z listy członków Stowarzyszenia.
5. W przypadku skreślenia z listy członków Stowarzyszenia na skutek z ust. 1 pkt 5 – 8, § 9 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio. Uchwała Walnego Zebrania Członków o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia wywiera skutek od daty uchwały Zarządu; w przypadku uchwały o nieskreśleniu z listy członków Stowarzyszenia członkostwo uważa się za nieutracone.
6. Osoba skreślona z listy członków Stowarzyszenia może ponownie złożyć deklarację członkowską po upływie roku od ustania członkostwa.

 

§ 12. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:
1) uczestniczyć w pracach i działalności Stowarzyszenia,
2) wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia,
3) poddawać ocenie działalność Stowarzyszenia i jego władz,
4) korzystać ze wszystkich uprawnień wynikających z przynależności do Stowarzyszenia.

 

§ 13. Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:
1) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
2) brać udział w pracach Stowarzyszenia i realizować jego cele,
3) regularnie opłacać składki członkowskie.

 

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

 

§ 14. 1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd, składający się z Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu oraz Skarbnika,
3) Komisja Rewizyjna, składająca się z trzech członków Stowarzyszenia.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu.

 

§ 15. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata, a ich wyboru lub odwołania dokonuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.

 

§ 16. 1. Uchwały podejmowane są:
1) przez Walne Zebranie Członków – zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia, chyba że Statut stanowi inaczej,
2) przez Zarząd – zwykłą większością głosów statutowej liczby członków Zarządu,
3) przez Komisję Rewizyjną – zwykłą większością głosów statutowej liczby członków Komisji Rewizyjnej.
2. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym.

 

§ 17. 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może podejmować uchwały we wszystkich sprawach, z wyjątkiem tych przekazanych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
3. Obrady Walnego Zebrania Członków prowadzi Prezes Zarządu albo członek Stowarzyszenia przez Zarząd wskazany.
4. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 

§ 18. 1. Porządek obrad Walnego Zebrania Członków przedstawia Zarząd przy zawiadamianiu członków Stowarzyszenia o miejscu i terminie obrad.
2. W przypadku zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia Zarządowi proponowanego porządku obrad. Załączony porządek obrad jest wiążący dla Zarządu.
3. Po rozpoczęciu Walnego Zebrania Członków, porządek obrad może zostać uzupełniony jedynie uchwałą Walnego Zebrania Członków podejmowaną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia, z inicjatywy Komisji Rewizyjnej lub 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.

 

§ 19. Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się raz na rok z inicjatywy Zarządu. Termin i miejsce obrad, Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków Stowarzyszenia co najmniej na
dwadzieścia jeden dni przed wyznaczoną datą.

 

§ 20. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej (1/3) ogólnej liczby członków Stowarzyszenia. Wniosek jest wiążący dla Zarządu. Termin i miejsce obrad, Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków Stowarzyszenia co najmniej na dziesięć dni przed wyznaczoną datą.

 

§ 21. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy między innymi:
1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności Stowarzyszenia,
2) uchwalanie zmian Statutu,
3) wybór i odwoływanie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
4) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6) uchwalanie budżetu,
7) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
8) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
9) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia i jego władze,
10) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
11) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.

 

§ 22. Zarząd jest powołany do kierowania działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.

 

§ 23. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. W posiedzeniach tych mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej lub zaproszeni członkowie
Stowarzyszeni z głosem doradczym.

 

§ 24. Do kompetencji Zarządu należy:
1) realizacja celów Stowarzyszenia,
2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
3) sporządzanie planów pracy i budżetu,
4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
5) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
6) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
7) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
8) przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia.

 

§ 241. 1. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa uchwała Walnego Zebrania Członków.

 

§ 25. 1. Utrata mandatu członka Zarządu lub członka Komisji Rewizyjnej następuje na skutek upływu kadencji, rezygnacji lub odwołania.
2. Rezygnację członek Zarządu składa Komisji Rewizyjnej.
3. Rezygnację członek Komisji Rewizyjnej składa Zarządowi.
4. Do utraty mandatu członka Zarządu lub członka Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio przepisy § 11 ust. 1 pkt 1 – 3, 5 – 8.

 

§ 26. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku.

 

§ 27. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. W posiedzeniach tych mogą brać udział zaproszeni członkowie Stowarzyszenia z głosem doradczym.

 

§ 28. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola działalności Stowarzyszenia,
2) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
3) prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz posiedzenia Zarządu,
4) składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu,
5) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

 

§ 29. W razie, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu, w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu następuje w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie władzy która uległa zmniejszeniu. Nie dotyczy to sytuacji odwołania członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przez Walne Zebrania Członków.

 

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

 

§ 30. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
1) składek członkowskich,
2) darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności statutowej,
3) dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem,
4) dotacji, subwencji, środków publicznych, grantów,
5) ofiarności publicznej, w tym zbiórek publicznych,
6) dochodów z imprez, konkursów, licytacji, przetargów,
7) środków przekazanych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

§ 31. Środki pieniężne mogą być przechowywane:
1) na rachunkach bankowych Stowarzyszenia,
2) w gotówce w kasie Stowarzyszenia.

 

§ 32. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 

§ 33. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

 

§ 34. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością dwóch trzecich głosów (2/3) w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.

 

§ 35. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 

Tekst jednolity na dzień 25 marca 2017 r.

Komentarze są wyłączone.